Publikacje książkowe

Rachunkowość. Zbiór zadań

Książka Rachunkowość. Zbiór zadań Wydawnictwa Marina przeznaczona jest do nauczania rachunkowości w szkołach ponadgimnazjalnych o profilu ekonomicznym, na wyższych uczelniach oraz kursach kwalifikacyjnych. Zawiera zadania o różnym stopniu trudności, skierowane do osób o zróżnicowanym poziomie zaawansowania. Zadania dostosowano do wymagań Krajowych Ram Kwalifikacyjnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.

Rachunkowość. Zbiór zadań

Zbiór zadań nawiązuje do podręcznika Rachunkowość autorstwa W. Turowskiej i A. Węgrzyna i jest jego praktycznym uzupełnieniem. Materiał został podzielony na rozdziały zgodnie z podręcznikiem, dzięki czemu po przyswojeniu każdej kolejnej części można od razu rozwiązać odpowiednie zadania.

Zagadnienia wyodrębnione w zbiorze:

 • Aktywa przedsiębiorstwa i źródła jego pochodzenia;
 • Ewidencja operacji gospodarczych;
 • Aktywa trwałe;
 • Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe;
 • Rozrachunki;
 • Materiały i towary;
 • Koszty działalności podstawowej i ich rozliczanie;
 • Produkty gotowe;
 • Wynik finansowy.

Z recenzji:

Książka ta stanowi bardzo profesjonalny, praktyczny i wartościowy materiał w nauczaniu rachunkowości. Pod względem merytorycznym zadania zostały opracowane rzetelnie, fachowo i zrozumiale.Ewa Janiszewska-Świderska, wykładowca rachunkowości

Cena: 22,50 zł

Rewizor GT. Ewidencja księgowa bez tajemnic

Książka Rewizor GT. Ewidencja księgowa bez tajemnic przeznaczona jest zarówno dla właścicieli małych i średnich firm, jak i księgowych, którzy chcą rozpocząć pracę z Rewizorem GT.

Rewizor GT. Ewidencja księgowa bez tajemnic

Autor – główny księgowy jednostki budżetowej i wieloletni nauczyciel z dziedziny ekonomii i handlu, poleca program jako narzędzie, które usprawni i uporządkuje wszelkie kwestie związane z rachunkowością komputerową.

Krok po kroku prowadzi Czytelnika przez poszczególne zagadnienia związane z obsługą programu.

Patronem merytorycznym publikacji jest InsERT.

Zagadnienia omówione w książce:

 1. Rozpoczęcie pracy z Rewizorem
  • Wprowadzenie podstawowych informacji o firmie.
  • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne i ich dotychczasowe umorzenie.
  • Konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych oraz ich powiązanie.
  • Kartoteki kontrahentów, pracowników, instytucji.
  • Rejestry księgowe.
  • Pozostałe parametry i słowniki Rewizora.
 2. Bieżące księgowania operacji gospodarczych
  • Wprowadzenie wybranych danych do bilansu otwarcia dla bieżącej kontroli poprawności księgowań.
  • Dekretacja i księgowanie dokumentów.
  • Rejestry VAT – ewidencja i rozliczanie podatku.
  • Wprowadzanie rozrachunków i ich rozliczanie.
  • Wykorzystanie zestawień do samokontroli – poprawianie błędów w ewidencji księgowej.
  • Kopie zapasowe – częstotliwość tworzenia, miejsca przechowywania i sposób wykorzystania.
 3. Bilans zamknięcia w „starym” programie i bilans otwarcia w Rewizorze
  • Definicja bilansu w Rewizorze.
  • Wprowadzenie B.O. na podstawie B.Z. minionego roku.
  • Zatwierdzenie bilansu otwarcia po przyjęciu sprawozdań za rok ubiegły.
 4. Rozliczenie okresu sprawozdawczego – deklaracje podatkowe i sprawozdania finansowe w Rewizorze
  • Tworzenie deklaracji rozliczającej podatek VAT.
  • Definiowanie i obliczenie deklaracji rozliczającej podatek dochodowy od osób prawnych CIT-2.
  • Definiowanie rachunku zysków i strat.
  • Tworzenie sprawozdań finansowych za bieżące okresy.
  • Zamknięcie miesiąca – wydruk obowiązkowych zestawień.
  • Storno czarne i czerwone – poprawianie błędów księgowych w zamkniętych okresach sprawozdawczych. Czystość zapisów księgowych.
 5. Inwentaryzacja i jej rozliczenie
  • Dokumentacja inwentaryzacji.
  • Księgowanie niedoborów i nadwyżek.
  • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.
 6. Zamknięcie roku
  • Odpisy aktualizujące i rezerwy.
  • Księgowania zamykające rok obrotowy.
  • Ustalenie wyniku bilansowego i podatkowego.
  • Utworzenie i wydruk sprawozdań finansowych.
  • Archiwizacja roku obrotowego.
  • Otwieranie nowego roku obrachunkowego.

Cena: 39 zł

Podręcznik Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej

W sprzedaży pojawił się podręcznik Wydawnictwa PWN pt. Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej. Publikacja szczegółowo przedstawia zagadnienia związane ze sprawozdawczością i analizą finansową przedsiębiorstw produkcyjnych oraz omawia zastosowanie systemów informatycznych w czynnościach finansowo-księgowych. Jest to jedno z nielicznych na polskim rynku opracowań podejmujących temat kreatywnej księgowości.

Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej

W książce omówiono m.in.: zasady sporządzania sprawozdań finansowych, podstawowe elementy sprawozdawczości finansowej, metody przeprowadzania analizy finansowej (ocena płynności finansowej, badanie rentowności, retrospektywna i prospektywna analiza majątkowo-kapitałowa), metody szacowania wartości firmy, ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, wykorzystanie narzędzi informatycznych w sprawozdawczości i analizie finansowej, zasady działania systemów finansowo-księgowych.

Wszystkie tematy opisano z uwzględnieniem najnowszych krajowych i międzynarodowych podstaw prawnych (przede wszystkim ustawy o rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości). Klarowna struktura treści, przystępne omówienie trudnych problemów i aktualność rozwiązań – to najważniejsze atuty podręcznika.

Cena: 73,40 zł

Zamówienia mogą Państwo składać pod adresem szkoly [at] insert.com.pl lub pod numerem tel. 71-78-76-110.

Podręcznik Pracownia informatyczno-handlowa WSiP

Ukazał się podręcznik Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych pt. Pracownia informatyczno-handlowa, przeznaczony do nauczania zawodu technik handlowiec. Publikacja pozwala kształcić umiejętności wykorzystania programów komputerowych do wykonywania różnorodnych czynności handlowych, administracyjnych, ekonomicznych i księgowych. Szczegółowo i w przystępny sposób omawia zastosowanie systemów Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT oraz programu Płatnik. Ponadto zawiera wiele przydatnych informacji związanych z pracą w firmie handlowej.

Pracownia informatyczno-handlowa. Część 1

Informacje zostały zilustrowane praktycznymi przykładami i licznymi zrzutami ekranowymi. Duża różnorodność ćwiczeń ułatwia przygotowanie do egzaminu zawodowego. Podręcznik jest napisany metodą „krok po kroku”, tak by uczeń mógł samodzielnie wykonać większość zaprezentowanych ćwiczeń.

Podręcznik składa się z dwóch części. W części pierwszej omówiono obsługę systemu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT oraz systemu sprzedaży Subiekt GT, opisano środki techniczne i materiały pomocnicze stosowane w pracy biurowej, zasady sporządzania korespondencji (z wykorzystaniem systemu MS Word), wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego i bazy danych, zawarto również wskazówki dotyczące prezentacji i reklamy firmy handlowej.

W części drugiej zaprezentowano system finansowo-księgowy Rewizor GT, system uproszczonej księgowości Rachmistrz GT, program do rozliczeń z ZUS Płatnik, a także omówiono zasady sporządzania korespondencji handlowej i dokumentów związanych z zatrudnieniem.

Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do nauczania zawodu technik handlowiec.

Pracownia informatyczno-handlowa. Część 2

Fragmenty podręcznika w serwisie wydawcy:

Ceny:

 • Część 1: 32,55 zł
 • Część 2: 36,75 zł

Zamówienia mogą Państwo składać pod adresem szkoly [at] insert.com.pl lub pod numerem tel. 71-78-76-110.

Podręcznik InsERT GT Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych

Podręcznik Pracownia ekonomiczna cz. 2 to propozycja dla wszystkich, którzy chcą udoskonalić swoje umiejętności wykorzystania programów wchodzących w skład pakietu InsERT GT w różnorodnych czynnościach handlowych, księgowych i kadrowo-płacowych. Książka opublikowana przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne jest doskonałą pomocą zarówno dla drobnych przedsiębiorców prowadzących księgę przychodów i rozchodów, jak i firm prowadzących pełną ewidencję księgową oraz dla uczniów szkół ekonomicznych.

Na ponad 500 stronach szczegółowo omówiono obsługę Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT i Gratyfikanta GT, a także programu Płatnik. Począwszy od wprowadzania danych podmiotu i zdefiniowania odpowiednich parametrów, krok po kroku, na konkretnych przykładach opisane zostały operacje, jakie można przeprowadzać w każdym z programów. Omówiono również funkcję importu danych z SubiektaGratyfikanta do Rewizora.

Podręcznik pomaga uczniom w przygotowaniach do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec i technik rachunkowości.

W książce omówiono m.in. następujące zagadnienia:

 • obsługa dokumentów magazynowo-sprzedażowych - Subiekt GT:
  • zakup materiałów (kartoteki kontrahentów, przyjęcie zewnętrzne materiałów - dowód Pz, faktura VAT zakupu);
  • rozchód wewnętrzny materiałów - Rw;
  • przyjęcie wyrobów gotowych - Pw;
  • sprzedaż wyrobów gotowych (kartoteki kontrahentów, wydanie zewnętrzne - Wz, faktura VAT sprzedaży, korygująca faktura VAT sprzedaży);
  • zamówienia od klienta, zamówienia u dostawcy;
 • obsługa komputerowej księgi przychodów i rozchodów - Rachmistrz GT:
  • ewidencja faktur VAT;
  • ewidencja sprzedaży nieudokumentowanej - SN;
  • ewidencja środków trwałych (zakup środka trwałego, kartoteka środka trwałego, przyjęcie środka trwałego, plan amortyzacji, naliczenie i księgowanie amortyzacji);
  • program mikroGratyfikant GT (kartoteka pracownika, umowa o pracę, sporządzanie listy płac);
  • wspólnicy (kartoteka wspólnika, składki ZUS wspólnika);
  • księgowanie listy płac (schematy importu operacji z listy płac, import wynagrodzeń i składek ZUS do KPiR);
  • pojazdy (kartoteka pojazdu, eksploatacja pojazdów, rachunki do przejazdów, księgowanie kosztów eksploatacji pojazdu);
  • zestawienia - bilans z księgi;
  • ewidencja remanentów;
  • drukowanie dokumentów - deklaracja VAT-7;
 • obsługa systemu finansowo-księgowego - Rewizor GT:
  • plan kont;
  • bilans otwarcia;
  • otwieranie kont bilansowych;
  • ewidencja księgowa;
  • ewidencja operacji kasowych i magazynowo-sprzedażowych;
  • rozrachunki z dostawcami i odbiorcami;
  • rejestry VAT zakupu i sprzedaży; deklaracja VAT-7;
  • spłata zobowiązań i należności z tytułu dostaw i usług (ewidencja operacji bankowych, dekretacja wyciągów bankowych, rozliczenie transakcji z dostawcami i odbiorcami);
  • rozrachunki z pracownikami (dekretacja listy płac, ewidencja umów cywilnoprawnych, rozliczenie wynagrodzeń);
  • środki trwałe;
  • rozrachunki publicznoprawne;
  • ustalenie wyniku finansowego;
  • zestawienie obrotów i sald;
  • drukowanie zestawień i sprawozdań (dziennik księgowań, dekretacja CIT, rejestry VAT zakupu i sprzedaży, bilans);
 • obsługa akt osobowych i wynagrodzeń - Gratyfikant GT:
  • kartoteki pracowników, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne;
  • karta pracy (ewidencja czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń i potrąceń);
  • płace (lista płac i wypłaty wynagrodzeń);
  • deklaracje skarbowe, deklaracje ZUS;
  • zestawienia;
  • biblioteka dokumentów.

Cena: 33,08 zł

Polecamy również pierwszą część książki. Dotyczy ona przede wszystkim ekonomicznego wykorzystania pakietu Microsoft Office i pomaga doskonalić umiejętności obsługi komputera.

Cena części 1: 30,45 zł

Obie części książki dostępne są w księgarniach oraz w sieci dystrybucji Insertu.

Podręcznik rachunkowości

Książka Rachunkowość Wydawnictwa Marina przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcieliby poszerzyć i utrwalić swoją wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej. Stanowi doskonałą pomoc dla osób zajmujących się księgowością i finansami.

Publikacja zawiera niezbędne wiadomości wzbogacone o praktyczne uwagi i komentarze, a także wiele dodatkowych informacji pozwalających lepiej poznać poruszaną tematykę. Podpowiada również, jak prowadzić rachunkowość z wykorzystaniem systemu finansowo-księgowego Rewizor GT.

Zrozumienie przedstawionych zagadnień ułatwiają liczne przykłady, schematy, rysunki i tabele. Zamieszczone w książce pytania kontrolne i testy pozwalają na sprawdzenie swojej wiedzy.

Podręcznik rachunkowości

W książce szczegółowo omówiono następujące zagadnienia:

 • majątek przedsiębiorstwa i źródło jego pochodzenia;
 • ewidencja operacji gospodarczych;
 • organizacja rachunkowości;
 • aktywa trwałe;
 • środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe;
 • rozrachunki;
 • materiały i towary;
 • koszty działalności podstawowej i ich rozliczenie;
 • produkty gotowe;
 • przychody i koszty związane z ich osiągnięciem;
 • kapitały własne;
 • wynik finansowy.

"Po lekturze niniejszego opracowania każdy czytelnik będzie mógł bez żadnych problemów wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę, a rachunkowość przestanie mu się kojarzyć z czymś niezrozumiałym, a nawet będzie skłonny ją polubić" - Ryszard Szwejk, biegły rewident.

Do publikacji dołączona jest płyta CD z 45-dniową wersją pakietu InsERT GT.

W zamieszczonym na końcu książki zadaniu przedstawiono i zadekretowano podstawowe operacje gospodarcze potwierdzone dowodami księgowymi w programie Rewizor GT.

Cena: 37,80 zł

Książka Rachunkowość autorstwa Wioletty Turowskiej i Adama Węgrzyna jest dostępna w księgarniach oraz w sieci dystrybucji Insertu.